EIXIDES de CAMP PER LA PARTIDA DE L’HORTETA

Cartell Eixides-01

El projecte

Perquè un Observatori Ciutadà de l’Horta

L’Horta de València, a més d’un paisatge excepcional dotat de nom­brosos elements de valor cultural, històric i patrimonial, és també un lloc de recreació per a la població, un pulmó verd per a la ciutat, una font de recursos didàctics per a la sensibilització ambiental, i so­bretot un important recurs natural i econòmic derivat de l’excel·lent capacitat agrícola del seu sòl i de la perícia i perseverança dels agri­cultors/es, que han aprofitat al llarg dels segles el seu potencial per a produir aliments i fibres que abastisquen a la ciutat.

En l’actualitat l’Horta de València es troba greument amenaçada. En­tre els principals factors que han accelerat la seua destrucció durant les últi­mes dècades destaquen: la degradació de l’espai provocada per la implantació d’usos no tradicionals, les agressions que impedeixen el normal exercici de l’activitat agrícola, l’eixamplament dels nu­clis de població, la construcció d’infraestructures, la consolidació d’un model urbanitzador salvatge, la substitució de cultius tradicionals o la falta de relleu generacional.

L’experiència de Per L’Horta i els diferents col·lectius que ens mo­bilitzem davant la desaparició i degradació dels espais agraris pe­riurbans, evidencia la necessitat de tindre dades actualitzades i con­trastades de l’estat i l’evolució d’aquests espais, al mateix temps la necessitat d’implicar al major nombre de ciutadans i ciutadanes en la defensa del territori, que únicament es podrà donar a través del (re)coneixement dels elements i els valors presents al mateix.

Dotar de ferramentes a aquesta xarxa de col·lectius i individus que ajuden a obtenir aquestes dades, analitzar-les i compartir-les és cab­dal a l’hora de poder participar activament en les decisions que afec­ten el nostre territori.

L’Observatori Ciutadà de L’Horta

Un Observatori Ciutadà és una instància de participació ciutadana que té com a objectiu vigilar, analitzar i recopilar informació sobre di­versos temes: salut, drets humans, violència de gènere, administració de justícia, mitjans de comunicació, etc. El nivell d’acció d’un Obser­vatori d’aquest tipus pot ser local, regional o nacional.

L’Observatori Ciutadà de L’Horta es constitueix com una instància de participació ciutadana d’àmbit comarcal que contribuïsca a la defensa de l’Horta de València.

Aquest Observatori vol servir de ferramenta per al treball de recopi­lació col·laborativa de dades sobre el territori d’Horta, que permetran tindre una visió del seu estat a diferents escales; i, així, poder fer anàlisi, dissenyar estratègies, campanyes i iniciatives de defensa del territori vinculades a les diferents àrees que l’afecten: agricultura i biodiversitat, aigua (gestió i reg), patrimoni (arquitectònic, hidràulic…), planejament urbanístic, paisat­ge i patrimoni immaterial (toponímia, tradicions).

A més, l’observació i mapeig dels elements i les activitats presents al pai­satge de l’Horta contribueixen a millorar el (re)coneixement del pa­trimoni per part de les persones involucrades en el projecte, com a primer pas per tal de garantir una defensa activa i efectiva del territori.

La definició dels elements a observar, de les variables necessàries per a analitzar el territori de l’Horta i la forma en què aquestes s’ano­menen i es classifiquen és cabdal per poder constituir una base de dades oberta (open data) e independent que puga representar les particularitats del nostre territori i siga d’utilitat pels col·lectius que hi participen.

Tan important és allò que s’observa com la forma en què s’organitza i estructura el territori observat. Per això la recuperació de la partida com unitat d’observació del territori ha esdevingut un procés d’inves­tigació, en continua millora, que s’ha realitzat municipi a municipi per poder recuperar i entendre la forma d’anomenar i organitzar el territori de l’Horta.

El treball de recopilació de les dades es realitza de forma col·laborativa, on els individus i col·lectius interessats participen formant grups motors locals. Cada grup motor apadrina una o varies partides d’horta i es fa responsable d’arreplegar les dades de la mateixa mitjançant les eixides a camp.

La forma de sistematitzar i organitzar la informació observada en les eixides a camp per cada grup motor és a través d’una plataforma web que permet el treball en xarxa en els diferents llocs del territori. Aquesta plataforma web complementa les seues utilitats amb funcions bàsi­ques de visualització de les dades sobre mapes territorials, a més de ser un canal de difusió del treball de l’Observatori.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Bloc a WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: